Career

Job openings

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดลำดับความสำคัญของการบุกรุก ที่มีผลกระทบกับองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (Incident Report)
 • ติดตั้ง และบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และให้คำแนะนำ Solution ให้แก่ลูกค้า
 • สืบค้นข้อมูล และพัฒนา Usecase เพื่อดักจับความผิดปกติโดยใช้ระบบ SIEM
 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
 • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
 • ศึกษารูปแบบและลักษณะของภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • ค้นหา และติดตามข่าวสารด้าน Security
 • จัดทำรายงาน และนำเสนอผลวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System และ Network Security
 • มีความเข้าในในการทำงานของระบบ Security Products เช่น NG Firewall, IDS/IPS, Web Application Firewall
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • คิดและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Log Management, SIEM (Security information event management) เช่น McAfee, Splunk, ArcSight เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Incident response, Security Infrastructure Management และ Monitoring Services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น ComTIA Security+ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในองค์กร
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำนัดหมายการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมและจัดทำสรุปการประชุมและติดตามผลการประชุมที่ต่อเนื่อง
 • จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในด้านการจัดการเอกสาร หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้
 • มีทักษะในการจัดเก็บรวบรวมและบริหารจัดการเอกสาร
 • หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถใช้งาน Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้
 • มีบุคลิกดี มีความใฝ่รู้ ตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ รักงานบริการ

Work With us