แบงค์ชาติจัด Cyber Defense Exercise

cybertronthai | 04-01-2018

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ไซเบอร์ตรอนนำระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ (Cyber W.A.R.) ไปร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านการเวิร์คช็อปในหัวข้อ Web Application Security รวมถึงจัดการแข่งขันป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber Defense Exercise: CDX) เป็นการภายใน ให้แก่บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรในหน่วยงานที่อยู่ภายในการกำกับดูแล

 

ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนรู้ และฝึกทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านการจำลองสถานการณ์ (Simulation) ครอบคลุมทั้งด้าน Offensive, Defensive, Forensics, Audit และ Management ซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับมอบหมายให้ติดตั้งระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์แก่กองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคงหลายแห่ง รวมถึงยังได้รับรางวัลในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2017 ประเภทโครงการนวัตกรรม (Innovation Projects) อีกด้วย

Event News Others