ไซเบอร์ตรอนร่วมงาน Navy Cyber Contest 2018 เป็นปีที่ 3

ACTIVITY | 27-08-2018

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรม Navy Cyber Contest 2018 ขึ้น ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของกำลังพลของกองทัพเรือ สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ระหว่างเหล่าทัพและหน่วยงานภายนอก ทร. อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินการด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพเรือ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อาทิ “กรอบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Management Framework)” โดย คุณนิพนธ์ นาชิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และการสาธิตในหัวข้อ "Introduction to Weaponizing Blockchain" โดย คุณสันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์, บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด 

ไฮไลท์หลักภายในงาน ได้แก่ การจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ด้วยระบบจำลองการฝึกปฏิบัติการไซเบอร์ (Cyber W.A.R.) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมการฝึกทีกษะในทุกด้าน ผู้ที่ผ่านการฝึกจะมีความรู้ความสามารถประกอบกับการที่ได้ฝึกปฏิบัติการจริง จะสามารถช่วยในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของท่านมีศักยภาพในการเข้ามาช่วยงานในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับในปีนี้ มีผู้มัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 25 ทีม จากหน่วยงานภายในกองทัพเรือซึ่งแต่ละทีมจะนำกลยุทธ์เพื่อประลองกันในสนามไซเบอร์ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ ของ ผู้บัญชาการทหารเรือ

ไซเบอร์ตรอนขอแสดงความยินดีกับศูนย์ไซเบอร์ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ และนักรบไซเบอร์ซึ่งผ่านการทดสอบจากกิจกรรมนี้ทุกท่านครับ

Event News Others