เมนู

ผู้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดพัฒนาบุคลากร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะที่ 1
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3

11 ตุลาคม 2565

บริษัท Cybertron จำกัด ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะที่ 1 ทุกท่าน ในการร่วมรับฟังกิจกรรมของโครงการ รวมถึงภาพรวมของบริษัทฯ ความสำคัญของ Cybersecurity ในยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนไป เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไซเบอร์ตรอน (สำนักงานใหญ่) จำกัด

 
 
#Cybertron #SOC #SEACC #Cybersecurity