เมนู

Security Engineer Security Engineer

Security Engineer

SSUCv3H4sIAAAAAAAAA3VVy7LiOAz9F69xtd8Plj1Vs+7F7Lpm4dgKpDqJqTy6h6L495ED5JILl1VypBxJRw8upElkT4xgSYH2VAJIqlhKtBIMqGFOh1BXPjFPdiSFCcieS+GMN4p5LSQrvx2pwthEsr+Qpm3ncRrC1OSe7NEyQJ9gWB4hNVMemtDi23VHxilM8whj+Ww8ztMEwzjl+Ivs5Y6ElCv4eE0DhG6cmg7jC7sj53DumjjkxciFHOobnuCUx2Y6HfOUxxsUQ7/wLNgNOuU+6eXTmNs8D1X+D8vCoG3ozstTl0sB0EIH/XQngjNAd7eOawh8rZrDcwR5LUEnOGCtt+ru6vy8FBzl/gfiscfIhzOKOs4VQn/l7jQXBch193D7Po9ND+P47e+mD32E1fkH5FMLT56rhVz/xTIO0Ees43K9Fv1bCIvKP0nitYmKa6o1F1QlUdGgwFOWrKo5r2qTGFLZwADbX1NI2lFVC0+DC4J64KIKtTGOO3QDW4soEqdC+kCVhpqGaBIN3ideCQguVegWeO0Y04zW3Fh0qxQNUAOtwSWwzIs6LkF1ZEJibsEwRlUERV0tI+XeWu8jDqLQ6MYri2RojCaiG3eBVmAYrUzQQYACpi1BDX79QTG7oj5qkKdjGUFUK8/9NJxvirU5n0KFOu7r0I6wI8cwjuiQ7gB+eBqa2PSHG0vEwc7d7bnPU5F0Eb60vklLoz+PDeHOKmmsJOv4FEh7xj0n6+TieIdDHiOOJc65EIwz5r0hL6NFlDJcOucVeRls4p2UigtBtutCsD3MCrcEvE8+4cYZpqxYtnq7M0QrwZWRrPT4eQ2Jcsw5I2SJ8LGAmBMrn5R0t2tMBGcOE9JOknXfjw1aSwsuZD61OSRIN+WeVsoooZjRRm0TWHH/UvzdZJx73d2HzfvntO+oZXx7Be6wsVsVH7hla9dWSH9cjhvkmH+R9WHibO3CCumXRq+mp7tzh4T/rPPDoperOlddg8ZF1edMObaIvQ/EpZH6vaY4bcp+oSk3Xpo3MiGuzbZKbvHkvNeEW8fsm0ZL7gx/6ZiSlr0XwHLl5HLwfjfw52nMPueOZ3iAcW7L4Qyn05B/o1g7si0Al7bUneb1r6xc1k8KIdOHg+XOWaY3RLgA0kund28iFr5n6TZkCi+ENuITmdMOD/eXZFtxN3wce2+ldFtCr7jykn1FeJ+eDZHwDkfe8Q2R4h7Xi32R2fV6/R/QgC/iZwgAAA==

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับแจ้งเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (incident report) ทำการสอบสวนเหตุการณ์ และการแจ้งเตือนที่ได้รับ

 • วิเคราะห์ และระบุระดับภัยคุกคาม (threat level) ลำดับเหตุการณ์ของการโจมตีที่ได้รับแจ้ง (sequence of attack)

 • ตรวจสอบความถูกต้องด้วยขั้นตอนและกระบวนการที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ และภายในระยะเวลาที่กำหนด (SLA)

 • รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ หลักฐานทางดิจิทัล (Digital evidence) ทั้งทางระบบเครือข่าย (network) และ เครื่องคอมพิวเตอร์ (end-point)

 • ทำ Adversary hunting โดยใช้ Threat Intelligence

 • ทำรายงานสถานะความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง

 • รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบและวิเคราะห์เมื่อสิ้นสุดกระบวนการที่กำหนด

 • ให้คำแนะนำและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง Security Engineer/Security Analyst/ Digital Forensic หรือ Cyber Threat Intelligence

 • มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างน้อย 1 ฉบับ อาทิ GCTI, CCTIA, CySA+, CFCE, CSFA, CCFE ฯลฯ

✉️  hr@cybertron.co.th