เมนู

Project Manager Project Manager

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

focused-boss-communicating-with-workers

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

 • พัฒนากลยุทธ์การบริหารโครงการ

 • บริหารจัดการ ติดตามความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลา ชั่วโมงการทำงาน งบประมาณ และค่าใช้จ่าย

 • บริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในโครงการ

 • ประเมินความเสี่ยงและปัญหาของโครงการ และจัดหาแนวทางแก้ไขตามความเหมาะสม

 • การบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงในโครงการ

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 1-2 ปีด้านการบริหารจัดการโครงการในระบบสารสนเทศ หรือความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

 • จบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้

 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 • มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ สามารถทำงานนอกเวลางาน หรือทำงานในวันหยุดได้

 • มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/EC27001:2018 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น ComTiA Project+, PMP, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี

✉️  hr@cybertron.co.th