เมนู

Privacy Policy Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไซเบอร์ตรอน จัดกัด เคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลอื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นดังมีข้อความต่อไปนี้

1. คำจำกัดความ (Definition)

1  เว็บ cybertron.co.th  เว็บ cybertron.co.th และ/หรือ บริษัทในเครือ
2  บริษัทในเครือ บริษัท หรือองค์กรอื่นใดที่ควบคุม ถูกควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมี ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน
3  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล/ท่าน ผู้รับประโยชน์ ผู้สมัครใช้บริการผ่านทุกช่องทางของ ทั้งเพื่อตนเองและในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามสิทธิประโยชน์ของเว็บ ผู้ที่เข้ารับบริการที่ปรึกษา ผู้ที่เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ผู้เข้ารับการสอบ ผู้เข้าร่วมการสนับสนุนในการออกบูธ ผู้แนะนำการลงทุน และบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีการติดต่อ มีนิติสัมพันธ์ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือบุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของเว็บ บุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวตนโดยวิธีที่บุคคลธรรมดาสามารถระบุได้ หรือนิติบุคคลใช้ปฏิบัติโดยอย่างสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะวิธีที่อ้างอิงถึงหมายเลขประจำตัว ข้อมูลสถานที่ ตัวบ่งชี้ออนไลน์ หรือปัจจัยที่บ่งบอกถึงลักษณะทางสรีระ กายภาพ พันธุกรรม จิตใจ การเงิน สังคมและวัฒนธรรมของบุคคลนั้นๆ
4  ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม อาทิ ชื่อ นามสกุล เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัญชีธนาคาร  หมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสุขภาพ และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
6  แอปพลิเคชัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้รับรองการทำงานหรือกิจกรรมหลายด้านเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ ตัวอย่างแอปพลิเคชัน ได้แก่ โปรแกรมประมวลคำ (word processor), แผ่นตารางทำการ (spreadsheet), แอปพลิเคชันบัญชี (accounting application), เว็บเบราว์เซอร์, แอปพลิเคชันเล่นคลิปสื่อ (media player), โปรแกรมจำลองการบิน (flight simulator), เกมคอนโซล, หรือ โปรแกรมตัดต่อภาพ
7  IP Address สัญลักษณ์เชิงหมายเลขที่กำหนดให้แก่อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่นคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ ที่มีส่วนร่วมอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในการสื่อสาร
8  คุกกี้ (Cookie) ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ cybertron.co.thส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว
9 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
10 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
11 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
12 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นเว็บที่ได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือต้องทำหรือปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้า
13 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
14 พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเว็บ หรือทำงานร่วมกับบริษัทฯ
15  ลูกค้า ลูกค้าหรือผู้ซื้อหรือใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของเว็บ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและให้หมายความรวมถึง คู่ค้าธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย ยกเว้นพนักงาน
16  เว็บไซต์/เว็บ เว็บ cybertron.co.th เป็นเจ้าของหรือให้บริการแล้วแต่กรณี

2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางบริษัทฯ จึงมีความตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับสิทธิ และความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนที่เว็บ บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ และความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 1.  เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมถึงบริการหรือสินค้าอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตรวมถึงการดูแลการบำรุง   รักษา และ   การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังกล่าว
 2.  เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทฯ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 3.  เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ หรือการติดต่อกับ บริษัทฯ
 4.  เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จาก บริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 5.  เพื่อการดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้กับ บริษัทฯ
 6.  เพื่อการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ บริการอื่นๆ อาทิ การให้คำแนะนำและ/หรือ ข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมถึงโปรโม   ชั่นต่างๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด รวมถึง การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ บริษัทฯ
 7.  เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือ   เปลี่ยนแปลงการบริการ   การวิเคราะห์การใช้งานด้านบริการ การสำรวจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพิจารณาการ   ดำเนินงาน และขยายธุรกิจของ บริษัทฯ
 8.  เพื่อการดำเนินการใดที่จำเป็นและเหมาะสม ดังนี้
  – ตรวจสอบและป้องกันการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อกฎหมาย
  – ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลต่างประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาศัยอยู่
  – บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทฯ
  – ปกป้องการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ
  – ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ บุคลากร และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่น
  – เยียวยา ป้องกัน หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 9. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานกำกับดูแลและให้เป็นไปตาม กฎ ข้อบังคับ หรือข้อผูกพัน ที่ภาครัฐกำหนด
  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการแจ้งเมื่อบริษัทฯ มีการขอข้อมูลส่วนบุคคล
  อนึ่ง ในการได้ข้อมูลของท่านมานั้นบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ตามข้อ 3. เฉพาะเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับ บริษัทฯ ตามกฎหมาย
• เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านในการทำสัญญานั้น
• เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
• เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ
• เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ไซเบอร์ตรอน เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากการให้บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทุกช่องทาง ดังต่อไปนี้

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เป็นต้น ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อ (สำหรับกรณีต่างจากที่อยู่อาศัย) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เป็นต้นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น ข้อมูลการโอนเงิน ข้อมูลการชำระหนี้ ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลด้านการเงินและสุขภาพการเงิน เป็นต้นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เฉพาะกรณีเข้าใช้งานระบบงานต่างๆของบริษัทฯ ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                                                    
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวกรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว เว็บบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลส่วนนั้น ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้นบริษัทฯ จะดำเนินการปิดทึบ ข้อมูลเหล่านั้น และขอสงวนสิทธิในการถือเสมือนว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ โดยถือว่าเอกสารที่มีการปิดทึบข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ
  ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ผลการตรวจโรค ข้อมูลการแพ้อาหาร ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

5. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น

 • ขั้นตอนการสมัครสมัครซื้อสินค้าหรือใช้บริการของบริษัทฯ ลงนามในสัญญา ลงทะเบียนต่าง ๆ หรือขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้อง หรือคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ สมัครรับข่าวสาร การทำแบบสำรวจ เป็นต้น
 • การติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล
 • บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น บันทึกภาพผ่าน CCTV
 • บริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจของเว็บ
 • บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีทวงถามหนี้ และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
 • หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของเว็บ
 • บริษัทฯ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ของเว็บ cybertron.co.th หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook LINE เป็นต้น

6. ระยะเวลาจัดเก็บ และสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลังระยะเวลาที่สัญญาสิ้นผลบังคับไว้ระยะเวลาหนึ่ง และสอดคล้องตามระยะเวลาและอายุความของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสมตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้จะพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้วก็ตาม อาทิกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

7. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 1.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลงบริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
  • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
  • บริษัทลูกค้า คู่ค้า หรือ ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากรณีมีการดำเนินโครงการหรือทำธุรกิจร่วมกัน) บริษัทในเครือ และ/หรือ ผู้ให้บริการภายนอก
  • หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด เป็นต้น
  • หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของบริษัทฯ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น
  • ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ
  • ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
 2. การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการจัดเก็บ และ/หรือ โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ในต่างประเทศ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงานหรือองค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

ในการขายสินค้าหรือให้บริการของบริษัทฯ หรือการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ในบางกรณีเว็บมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษโดย บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ณ ขั้นตอนที่ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อไป

9. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด อาทิ การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่าง ๆ (ทางไปรษณีย์ อีเมล และด้วยวิธีการอื่นใด) รวมถึงการสื่อสารการตลาด การดำเนินการด้านการตลาดแบบตรง เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของ บริษัทฯ ผ่านการแนะนำของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ ยกเว้นการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เราได้ให้แก่ท่าน

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed) มีสิทธิได้รับแจ้งให้ทราบ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และ  จะเปิดเผยให้ใครบ้าง

2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัทฯ ซึ่งจะมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ ก่อน

4. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) ท่านสิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูล    ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน

7. สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอบริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเว็บให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่สภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

8. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิคัดค้านในกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำคัดค้านดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

9. สิทธิร้องเรียน (Right to complain) ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการติดต่อเพื่อใช้สิทธิของท่านตามรายละเอียดโดยบริษัทฯ จะดำเนินการและพิจารณาตามที่ท่านร้องขอ และแจ้งผลดำเนินการหรือการพิจารณาคำขอให้ท่านทราบภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำร้องขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หรือการถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อกรณีการปฏิบัติตามสัญญา หรือกรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ จึงอาจเกิดข้อจำกัดในการให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และอาจทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การบริการ และข่าวสารจากต่อไป cybertron.co.th

11. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของเว็บบริษัทฯ ในการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย บริษัทฯ จึงได้สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลธุรกิจ บริษัทฯทำการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อการให้บริการของบริษัทฯ อาทิ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ รวมทั้งเว็บมีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ทำสัญญาใช้บริการกับบุคคลที่สามบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ และสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รับผิดชอบจะได้รับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่เว็บกำหนด

12. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

13. คำถามที่เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับถ้อยแถลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน หรือแจ้งเบาะแสการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายังเว็บ cybertron.co.th

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งประสานงาน และให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

14. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อมายังช่องทางดังนี้

เว็บไซต์ cybertron.co.th
เว็บไซต์ : https://cybertron.co.th/
อีเมล์ : contact@cybertron.co.th
ที่อยู่ : 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 9 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2 651 5099

15. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของเว็บ cybertron.co.th

16. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น