เมนู

Work with Us Work with Us

ร่วมงานกับเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
• จัดลำดับความสำคัญของการบุกรุก ที่มีผลกระทบกับองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (Incident Report)
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และให้คำแนะนำ Solution ให้กับกลุ่มลูกค้า
• บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
• ศึกษารูปแบบและลักษณะของภัยคุกคามใหม่ๆ

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System และ Network Security
• มีความรู้พื้นฐานการดูแลระบบ ตามหลักมาตรฐาน FCAPS
• มีความเข้าใจในการทำงานของระบบ Security products เช่น NG Firewall, IDS/IPS, Web Application Firewall, Email Security Gateway, Web Security Gateway, SIEM, DLP, NAC, PAM, DRM
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
• คิดและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม
• ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
• มีระเบียบวินัยที่ดี ตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัด
• หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Log Management, SIEM, Incident response, Security Infrastructure Management หรือ Monitoring Services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น ComTIA Security+, CompTIA CySA+, CEH, CHFI, CSX, CASP, CISA, CISM, CISSP, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• รับแจ้งเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (incident report) ทำการสอบสวนเหตุการณ์ และการแจ้งเตือนที่ได้รับ
• วิเคราะห์ และระบุระดับภัยคุกคาม (threat level) ลำดับเหตุการณ์ของการโจมตีที่ได้รับแจ้ง (sequence of attack)
• ตรวจสอบความถูกต้องด้วยขั้นตอนและกระบวนการที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ และภายในระยะเวลาที่กำหนด (SLA)
• รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ หลักฐานทางดิจิทัล (Digital evidence) ทั้งทางระบบเครือข่าย (network) และ เครื่องคอมพิวเตอร์ (end-point)
• ทำ Adversary hunting โดยใช้ Threat Intelligence
• ทำรายงานสถานะความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง
• รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบและวิเคราะห์เมื่อสิ้นสุดกระบวนการที่กำหนด
• ให้คำแนะนำและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีม

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี/โท ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ประสบการณ์ 3-5 ปี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง Security Engineer/Security Analyst/ Digital Forensic หรือ Cyber Threat Intelligence
• มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างน้อย 1 ฉบับ อาทิ GCTI, CCTIA, CySA+, CFCE, CSFA, CCFE ฯลฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบและประเมินความต้องการเชิง Cyber Security ในภาพรวม
• ออกแบบกระบวนการ และทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ (KPI หรือ Modeling) ของเครื่องมือต่างๆ ที่มีในโครงการภายในศูนย์ CSOC และศุนย์ของลูกค้า เพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• กำหนด และปรับปรุง Blueprint ของเครื่องมือที่ศูนย์ CSOC ต้องใช้เป็นรายปีเป็นอย่างน้อย พร้อมนำเสนอกับผู้บริหาร และ CSOC Manager โดยต้องระบุเครื่องมือที่ต้องจัดหาเพิ่ม ปรับปรุง และเลิกใช้ โดยใช้มุมมองทั้งด้านการเงิน ประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทรัพยากรภายในศูนย์ CSOC
• นำเสนอการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของเครื่องมือต่างๆภายในศูนย์ CSOC

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิศกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
• มีประสบการณ์การไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง Security Engineer / Security Analyst หรือ SOC Manager
• มีความเชี่ยวชาญ หลักฐานการฝึกอบรมหรือใบประกาศนียบัตรรับรองในเทคโนโลยี SIEM, Threat Intelligence Platform, SOAR, EDR, Deception System อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Certified Information Systems Security Practitioner (CISSP), GIAC Security Expert (GSE), Information Systems Security Architecture Professional (ISSAP) อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประกาศนียบัตรด้านการจัดการระบบ เช่น Vmware VCP, Microsoft MCSA/MCSE (windows server 2016/2019), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) อย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ตามข้อตกลงกับลูกค้าตามนโยบาย SLA/OLA อย่างเคร่งครัด
• สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง การตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน SOC
• พัฒนา ดำเนินการ และทบทวนกระบวนการของ SOC ตามนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนสากล
• พัฒนาบริหารจัดการทีม SOC
• สามารถวางแผน และดำเนินการตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้
• พัฒนาเอกสารการให้บริการลูกค้าประจำวัน และการให้บริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุด 24 ชั่วโมง 365 วัน
• บริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้กับหน่วยงานลูกค้าได้
• พัฒนาและบริหารจัดการ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กับลูกค้าได้

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
• จบปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางความมั่นคงปลอดภัยเช่น SIEM, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, VA Tools
• มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเหตุไม่พึงประสงค์ และการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO27001:2018 ISO2000 ITIL, NIST CSF
• มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน COBIT, PCI-DSS, HIPPA หรือมีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น CISSP, GCIA, GCIH, PMP CASP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานนอกเวลา และทำงานในวันหยุดได้
• มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน
• สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดีหน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบและประเมินความต้องการเชิง Cyber Security ในภาพรวม
• ตรวจสอบและปรับแต่งค่าติดตั้ง (configuration) ของเครื่องมือต่างๆที่มีในโครงการ ภายในศูนย์ของลูกค้าเพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดโดย CSOC Architect
• ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขในเครื่องมือที่มีใช้ภายในศูนย์ CSOC
• นำเสนอการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของเครื่องมือต่างๆภายในศูนย์

คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
• มีประสบการณ์การไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง Security Engineer / System Engineer
• มีประสบการณ์และหลักฐานการฝึกอบรมในเทคโนโลยี SIEM, Threat Intelligence Platform, SOAR, EDR, LDAP, VMWare, Hypervisor, HCI อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เช่น CompTIA Security+, GIAC Security Essentials (GSEC), Certified Ethical Hacker (CEH), CompTIA Cyber Security Analyst (CySA+), Systems Security Certified Practitioner (SSCP) อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประกาศนียบัตรด้านการจัดการระบบ เช่น Vmware VCP, Microsoft MCSA/MCSE (windows server 2016/2019), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) อย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บริหารจัดการ และดูแลประสิทธิภาพของระบบ CSOC ในภาพรวม
• ตรวจสอบ และดูแลเครื่องมือต่างๆที่มีในโครงการภายในศูนย์ CSOC และศูนย์ลูกค้าเพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่กำหนดโดย CSOC Architect
• ตรวจสอบปัญหา และแก้ไขในเครื่องมือที่มีใช้ภายในศูนย์ CSOC ก่อนที่จะส่งผลกับการทำงานของศูนย์ CSOC
• ปรับปรุงเครื่องมือที่มีใช้ภายในศูนย์ CSOC ให้เป็นปัจจุปัน สม่ำเสมอ

คุณสมบัติ
• ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง Security Administrator / Security Engineer Administrator / System Engineer
• จบปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ใช้งานและหลักฐานการฝึกอบรมหรือใบประกาศนียบัตรรับรองในเทคโนโลยี SIEM, Threat Intelligence Platform, SOAR, EDR, LDAP, VMWare, Hypervisor, HCI อย่างใดอย่างหนึ่ง
• มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ Comp TIA Security+, GIAC Security Essentials (GSEC), Systems Security Certified Practitioner (SSCP) อย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• สามารถออกแบบ Implement, Config ติดตั้ง และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
• บริหารจัดการเรื่องประสิทธิภาพ ความเสี่ยง และแผนสำรองของระบบ คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
• บริหารจัดการ Server เช่น  AD, DNS, DHCP, MAIL, File , IIS การบริหารจัดการ Internet ของ user ให้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์หรือระบบ Network ได้
• บริหารจัดการ Router, internet link, switch, vlan, wan
• วางแผน และออกแบบ System Capacity
• วางแผน ดูแล เฝ้าระวังระบบ และพัฒนาซ่อมแซมระบบให้มีประสิทธิภาพที่สุด

คุณสมบัติ
• ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี
• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการติดตั้ง, Config, Implement และจัดการ IT infrastructure และ Consolidate Environment
• มีประสบการณ์ใช้งาน VMware vSphere, ESX, VMware vCenter Server, VMotion
• มีความรู้เกี่ยวกับ UNIX, Linux and Microsoft Windows 2003/2008/2008R2 Server, Domain Controller, Active Directory Service, Group Policy, DNS, DHCP
• สามารถแก้ปัญหา บำรุงรักษา และมีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Windows 2000,2003 and 2008, Linux, UNIX
• มีความรู้เรื่อง LAN รวมถึง Wireless Network, Internet, Firewall, VPN, Anti-Virus, network infrastructure
• มีทักษะในการจัดการระบบ Network เช่น router, switch, firewall config หากมีทักษะด้าน TCP/IP, WAN, LAN, WLAN จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
• พัฒนากลยุทธ์การบริหารโครงการ
• บริหารจัดการ ติดตามความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลา ชั่วโมงการทำงาน งบประมาณ และค่าใช้จ่าย
• บริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในโครงการ
• ประเมินความเสี่ยงและปัญหาของโครงการ และจัดหาแนวทางแก้ไขตามความเหมาะสม
• การบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงในโครงการ

คุณสมบัติ
• ประสบการณ์ 1-2 ปีด้านการบริหารจัดการโครงการในระบบสารสนเทศ หรือความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
• จบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ สามารถทำงานนอกเวลางาน หรือทำงานในวันหยุดได้
• มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/EC27001:2018 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น ComTiA Project+, PMP, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในองค์กร
• รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดเก็บเอกสารโครงการทั้งหมดอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ
• จัดทำนัดหมายการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมและจัดทำสรุปการประชุมและติดตามผลการประชุมที่ต่อเนื่อง
• แบ่งปันและอำนวยความสะดวกในการประชุมตามความเหมาะสม และรายงานการประชุมให้กับสมาชิกในทีมโครงการทุกคน
• จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ประสบการณ์ 0-1 ปีด้านการจัดการเอกสาร หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
• จบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความใฝ่รู้ ตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ รักงานบริการ 
• มีบุคลิกภาพดี ขยันและทุ่มเทในการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลางาน หรือทำงานในวันหยุดได้
• สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  ได้เป็นอย่างดี ใช้งาน Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้
• มีระเบียบวินัยที่ดี ตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• แนะนำ และนำเสนอบริการ และสินค้า
• วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ออกแบบ และคัดเลือก Solution ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้
• ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับลูกค้า
• ดูแลงานด้านการขาย ทำยอดขายตามเป้าที่ได้รับ
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขายตลอดโครงการ ที่ได้รับมอบหมาย
• ติดต่อประสานงานภายในบริษัทและลูกค้า เพื่อดำเนินงานโครงการ
• ติดตามงาน, ช่วยแก้ปัญหางานลูกค้า
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1-2 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน IT, Network, Hardware, Cybersecurity จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• จบปริญญาตรีด้านการตลาด บริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถในการพูด การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• สามารถเดินทางออกไปพบลูกค้าได้
• มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
• มีทักษะด้านการออกแบบและวางแผนงานเพื่อปิดการขาย
• ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงาน อาทิ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• งานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาโครงสร้างระบบเครือข่าย และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสารสนเทศ
• งานตรวจสอบ และให้คำแนะนำ นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสารสนเทศ
• งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไป (IT General Control)
• งานตรวจสอบการควบคุมระบบงาน (IT Application Control)
• งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
• งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
• งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
• จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี
• สามารถทำงานนอกเวลา และทำงานในวันหยุดได้
• มีทักษะในการประเมิน ประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้
• มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน
• หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/EC27001:2018, COBIT, PCI-DSS, HIPPA, NIST CSF จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น CISSP, CISA, CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กำหนดความต้องการของระบบ, จัดทำเอกสารโครงสร้าง รายละเอียดการออกแบบ, พัฒนา feature ใหม่ๆ, ทำการทดสอบและปรับปรุงระบบ, ตลอดจนส่งมอบงานตามกำหนดเวลาได้

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการพัฒนาเว็บ และพัฒนาฐานข้อมูลแอพลิเคชั่น
• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
• มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ PHP, HTML, XML, SQL, AJAX, jQuery
• มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ VMWare
• มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ Windows และ Linux
• สามารถพัฒนาระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีทักษะในการเป็นผู้นำ และสามารถให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้
• มีทักษะด้าน Computer graphics จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
• ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภง.30, ภง.36 , ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.50 สปส.10-1
• ทำบัญชีทรัพย์สิน ดูแล และบันทึกบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของกิจการ, ทำรายงานทรัพย์สิน, บันทึกตัดค่าเสื่อมราคา เป็นต้น
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
• บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
• ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
• จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
• ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ทำบัญชีเจ้าหนี้ ทำบัญชีลูกหนี้
• จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
• ประสานงาน ติดตามลูกค้า และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• อายุไม่น้อยกว่า 24 ปี
• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Office365 และโปรแกรมบัญชีได้อย่างคล่องแคล่ว
• มีความรู้ด้านภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้พื้นฐานทางบัญชี
• ทำงานเชิงรุก สามารถคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ขยัน อดทนต่องานหนัก