Work with Us Work with Us

ร่วมงานกับเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• งานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาโครงสร้างระบบเครือข่าย และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสารสนเทศ
• งานตรวจสอบ และให้คำแนะนำ นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสารสนเทศ
• งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไป (IT General Control)
• งานตรวจสอบการควบคุมระบบงาน (IT Application Control)
• งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
• งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
• งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
• จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี
• สามารถทำงานนอกเวลา และทำงานในวันหยุดได้
• มีทักษะในการประเมิน ประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้
• มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน
• หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/EC27001:2018, COBIT, PCI-DSS, HIPPA, NIST CSF จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น CISSP, CISA, CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ตามข้อตกลงกับลูกค้าตาม SLA/OLA อย่างเคร่งครัด
• สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง การตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน SOC แบบไม่มีวันหยุด
• พัฒนา ดำเนินการ และทบทวนกระบวนการ SOC นโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนสากล
• พัฒนาบริหารจัดการทีม SOC
• สามารถวางแผน และดำเนินการตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/EC27001:2018, COBIT, PCI-DSS, HIPPA, NIST CSF จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น CISSP, GCIA, GCIH, PMP CASP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี
• สามารถทำงานนอกเวลา และทำงานในวันหยุดได้
• พัฒนาเอกสาร การให้บริการลูกค้าประจำวัน และการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุด 24 ชั่วโมง 365 วัน
• สามารถบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้กับหน่วยงานลูกค้าได้
• พัฒนาและบริหารจัดการ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กับลูกค้าได้
• มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเหตุไม่พึงประสงค์ และการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
• มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางความมั่นคงปลอดภัยเช่น SIEM, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, VA Tools
• มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO27001:2018 ISO2000 ITIL, NIST CSF

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• แนะนำ และนำเสนอบริการ และสินค้า
• วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ออกแบบ และคัดเลือก Solution ที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้
• ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับลูกค้า
• ดูแลงานด้านการขาย ทำยอดขายตามเป้าที่ได้รับ
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขายตลอดโครงการ ที่ได้รับมอบหมาย
• ติดต่อประสานงานภายในบริษัทและลูกค้า เพื่อดำเนินงานโครงการ
• ติดตามงาน, ช่วยแก้ปัญหางานลูกค้า
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ด้าน IT, Network, Hardware, Cybersecurity จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการตลาด บริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากจบในสาขาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสูงกว่าปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการพูด การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
• สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้
• มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
• ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานที่สนับสนุนการทำงาน อาทิ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
• มีทักษะด้านการออกแบบและวางแผนงานเพื่อปิดการขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กำหนดความต้องการของระบบ, จัดทำเอกสารโครงสร้าง รายละเอียดการออกแบบ, พัฒนา feature ใหม่ๆ, ทำการทดสอบและปรับปรุงระบบ, ตลอดจนส่งมอบงานตามกำหนดเวลาได้

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการพัฒนาเว็บ และพัฒนาฐานข้อมูลแอพลิเคชั่น
• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
• มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ PHP, HTML, XML, SQL, AJAX, jQuery
• มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ VMWare
• มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ Windows และ Linux
• สามารถพัฒนาระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• มีทักษะในการเป็นผู้นำ และสามารถให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้
• มีทักษะด้าน Computer graphics จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดลำดับความสำคัญของการบุกรุก ที่มีผลกระทบกับองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (Incident Report)
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และให้คำแนะนำ Solution ให้กับกลุ่มลูกค้า
• บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
• ศึกษารูปแบบและลักษณะของภัยคุกคามใหม่ๆ

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System และ Network Security
• มีความรู้พื้นฐานการดูแลระบบ ตามหลักมาตรฐาน FCAPS (Fault, Configuration, Accounting(Audit), Performance, Security Management)
• มีความเข้าใจในการทำงานของระบบ Security products เช่น NG Firewall, IDS/IPS, Web Application Firewall, Email Security Gateway, Web Security Gateway, SIEM, DLP, NAC, PAM, DRM
• มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
• คิดและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม
• ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
• มีระเบียบวินัยที่ดี ตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัด
• หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Log Management, SIEM (Security information event management) เช่น McAfee, Splunk, ArcSight เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Incident response, Security Infrastructure Management และ Monitoring Services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น ComTIA Security+, CompTIA CySA+, CEH, CHFI, CSX, CASP, CISA, CISM, CISSP, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• สามารถ Implement, Config ติดตั้ง และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
• คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
• ดูแล และเฝ้าระวังระบบ
• วางแผน และออกแบบ System Capacity

คุณสมบัติ
• ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี
• วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการติดตั้ง, Config, Implement และจัดการ IT infrastructure และ Consolidate Environment
• มีประสบการณ์ใช้งาน VMware vSphere, ESX, VMware vCenter Server, VMotion
• มีความรู้เกี่ยวกับ UNIX, Linux and Microsoft Windows 2003/2008/2008R2 Server, Domain Controller, Active Directory Service, Group Policy, DNS, DHCP
• สามารถแก้ปัญหา บำรุงรักษา และมีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Windows 2000,2003 and 2008, Linux, UNIX
• มีความรู้เรื่อง LAN รวมถึง Wireless Network, Internet, Firewall, VPN, Anti-Virus, network infrastructure
• มีทักษะในการจัดการระบบ Network เช่น router, switch, firewall config หากมีทักษะด้าน TCP/IP, WAN, LAN, WLAN จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
• มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• บริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
• พัฒนากลยุทธ์การบริหารโครงการ
• การรักษาและติดตามแผนโครงการ ตารางเวลาของโครงการ ชั่วโมงการทำงาน งบประมาณ และค่าใช้จ่าย
• บริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในโครงการ
• ประเมินความเสี่ยงและปัญหาของโครงการและจัดหาแนวทางแก้ไขตามความเหมาะสม
• การบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงในโครงการ
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในองค์กร
• จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปตามกรอบงานและเอกสารทั้งหมดจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ
• จัดทำนัดหมายการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมและจัดทำสรุปการประชุมและติดตามผลการประชุมที่ต่อเนื่อง
• จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
• เตรียมเอกสารการนำเสนอที่จำเป็นสำหรับการประชุม
• แบ่งปันและอำนวยความสะดวกในการประชุมตามความเหมาะสม และรายงานการประชุมให้กับสมาชิกในทีมโครงการทุกคน

คุณสมบัติ
• ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการจัดการเอกสาร หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้
• สามารถทำงานนอกเวลางาน หรือทำงานในวันหยุด
• หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/EC27001:2018 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น ComTiA Project+, PMP, ITIL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถใช้งาน Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้
• มีระเบียบวินัยที่ดี ตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัด
• มีบุคลิกดี มีความใฝ่รู้ ตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ รักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
• ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
• จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภง.30, ภง.36 , ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.50 สปส.10-1
• ทำบัญชีทรัพย์สิน ดูแล และบันทึกบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของกิจการ, ทำรายงานทรัพย์สิน, บันทึกตัดค่าเสื่อมราคา เป็นต้น
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
• บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
• ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
• จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
• ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ทำบัญชีเจ้าหนี้ ทำบัญชีลูกหนี้
• จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
• ประสานงาน ติดตามลูกค้า และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• อายุไม่น้อยกว่า 24 ปี
• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม Office365 และโปรแกรมบัญชีได้อย่างคล่องแคล่ว
• มีความรู้ด้านภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้พื้นฐานทางบัญชี
• ทำงานเชิงรุก สามารถคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ขยัน อดทนต่องานหนัก