เมนู

Website developer  Programmer Website developer  Programmer

นักพัฒนาเว็บไซต์ / โปรแกรมเมอร์

coding-man

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดความต้องการของระบบ, จัดทำเอกสารโครงสร้าง รายละเอียดการออกแบบ, พัฒนา feature ใหม่ๆ, ทำการทดสอบและปรับปรุงระบบ, ตลอดจนส่งมอบงานตามกำหนดเวลาได้

คุณสมบัติ

 •  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการพัฒนาเว็บ และพัฒนาฐานข้อมูลแอพลิเคชั่น

 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า

 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ PHP, HTML, XML, SQL, AJAX, jQuery

 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของ VMware

 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ Windows และ Linux

 • สามารถพัฒนาระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย

 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 • มีทักษะในการเป็นผู้นำ และสามารถให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้

 • มีทักษะด้าน Computer graphics จะพิจารณาเป็นพิเศษ

✉️  hr@cybertron.co.th