เมนู

Platform Engineer Platform Engineer

Platform Engineer

software-developer-coding-firewall-server-computer-laptop-using-encryption-system-script-security-network-programming-binary-code-data-hacking-application-text-software

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบและประเมินความต้องการเชิง Cyber Security ในภาพรวม

  • ตรวจสอบและปรับแต่งค่าติดตั้ง (configuration) ของเครื่องมือต่างๆที่มีในโครงการ ภายในศูนย์ของลูกค้าเพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดโดย CSOC Architect

  • ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขในเครื่องมือที่มีใช้ภายในศูนย์ CSOC

  • นำเสนอการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของเครื่องมือต่างๆภายในศูนย์

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  • มีประสบการณ์การไม่น้อยกว่า 3 ปี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง Security Engineer / System Engineer

  • มีประสบการณ์และหลักฐานการฝึกอบรมในเทคโนโลยี SIEM, Threat Intelligence Platform, SOAR, EDR, LDAP, VMWare, Hypervisor, HCI อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เช่น CompTIA Security+, GIAC Security Essentials (GSEC), Certified Ethical Hacker (CEH), CompTIA Cyber Security Analyst (CySA+), Systems Security Certified Practitioner (SSCP) อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • มีประกาศนียบัตรด้านการจัดการระบบ เช่น VMware VCP, Microsoft MCSA/MCSE (windows server 2016/2019), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) อย่างใดอย่างหนึ่ง

✉️  hr@cybertron.co.th