เมนู

Security Architect Security Architect

Security Architect

female-hacker-with-her-team-cyber-terrorists-making-dangerous-virus-attack-government

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบและประเมินความต้องการเชิง Cyber Security ในภาพรวม

  • ออกแบบกระบวนการ และทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ (KPI หรือ Modeling) ของเครื่องมือต่างๆ ที่มีในโครงการภายในศูนย์ CSOC และศูนย์ของลูกค้า เพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • กำหนด และปรับปรุง Blueprint ของเครื่องมือที่ศูนย์ CSOC ต้องใช้เป็นรายปีเป็นอย่างน้อย พร้อมนำเสนอกับผู้บริหาร และ CSOC Manager โดยต้องระบุเครื่องมือที่ต้องจัดหาเพิ่ม ปรับปรุง และเลิกใช้ โดยใช้มุมมองทั้งด้านการเงิน ประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทรัพยากรภายในศูนย์ CSOC

  • นำเสนอการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของเครื่องมือต่างๆภายในศูนย์ CSOC

คุณสมบัติ

  • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิศกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  • มีประสบการณ์การไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง Security Engineer / Security Analyst หรือ SOC Manager

  • มีความเชี่ยวชาญ หลักฐานการฝึกอบรมหรือใบประกาศนียบัตรรับรองในเทคโนโลยี SIEM, Threat Intelligence Platform, SOAR, EDR, Deception System อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Certified Information Systems Security Practitioner (CISSP), GIAC Security Expert (GSE), Information Systems Security Architecture Professional (ISSAP) อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • มีประกาศนียบัตรด้านการจัดการระบบ เช่น Vmware VCP, Microsoft MCSA/MCSE (windows server 2016/2019), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) อย่างใดอย่างหนึ่ง

✉️  hr@cybertron.co.th