เมนู

CSOC Administrator CSOC Administrator

ผู้ดูแลระบบ                                          (CSOC Administrator)

beautiful-female-office-worker-carrying-out-administrative-work-company

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • บริหารจัดการ และดูแลประสิทธิภาพของระบบ CSOC ในภาพรวม

  • ตรวจสอบ และดูแลเครื่องมือต่างๆที่มีในโครงการภายในศูนย์ CSOC และศูนย์ลูกค้าเพื่อให้เครื่องมือทั้งหมดทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่กำหนดโดย CSOC Architect

  • ตรวจสอบปัญหา และแก้ไขในเครื่องมือที่มีใช้ภายในศูนย์ CSOC ก่อนที่จะส่งผลกับการทำงานของศูนย์ CSOC

  • ปรับปรุงเครื่องมือที่มีใช้ภายในศูนย์ CSOC ให้เป็นปัจจุปัน สม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง Security Administrator / Security Engineer Administrator / System Engineer

  • จบปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ใช้งานและหลักฐานการฝึกอบรมหรือใบประกาศนียบัตรรับรองในเทคโนโลยี SIEM, Threat Intelligence Platform, SOAR, EDR, LDAP, VMWare, Hypervisor, HCI อย่างใดอย่างหนึ่ง

  • มีประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ Comp TIA Security+, GIAC Security Essentials (GSEC), Systems Security Certified Practitioner (SSCP) อย่างใดอย่างหนึ่ง

✉️  hr@cybertron.co.th