เมนู

Project Coordinator Project Coordinator

ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

young-project-team-brainstorming-working-together-office-floor-teamwork

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในองค์กร

 •  รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • จัดเก็บเอกสารโครงการทั้งหมดอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการ

 • จัดทำนัดหมายการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมและจัดทำสรุปการประชุมและติดตามผลการประชุมที่ต่อเนื่อง

 • แบ่งปันและอำนวยความสะดวกในการประชุมตามความเหมาะสม และรายงานการประชุมให้กับสมาชิกในทีมโครงการทุกคน

 • จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 0-1 ปีด้านการจัดการเอกสาร หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

 • จบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้

 • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความใฝ่รู้ ตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ รักงานบริการ 

 • มีบุคลิกภาพดี ขยันและทุ่มเทในการทำงาน สามารถทำงานนอกเวลางาน หรือทำงานในวันหยุดได้

 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  ได้เป็นอย่างดี ใช้งาน Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้

 • มีระเบียบวินัยที่ดี ตรงต่อเวลา รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเคร่งครัด

✉️  hr@cybertron.co.th