เมนู

System Engineer  Network Engineer System Engineer  Network Engineer

วิศวกรระบบ / วิศวกรเครือข่าย               (System Engineer / Network Engineer)

young-network-engineer-looking-ethernet-switches

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถออกแบบ Implement, Config ติดตั้ง และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์

 • บริหารจัดการเรื่องประสิทธิภาพ ความเสี่ยง และแผนสำรองของระบบ คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 • บริหารจัดการ Server เช่น  AD, DNS, DHCP, MAIL, File , IIS การบริหารจัดการ Internet ของ user ให้สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์หรือระบบ Network ได้

 • บริหารจัดการ Router, Internet Link, Switch, VLAN, WAN

 • วางแผน และออกแบบ System Capacity

 • วางแผน ดูแล เฝ้าระวังระบบ และพัฒนาซ่อมแซมระบบให้มีประสิทธิภาพที่สุด

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการติดตั้ง, Config, Implement และจัดการ IT infrastructure และ Consolidate Environment

 • มีประสบการณ์ใช้งาน VMware vSphere, ESX, VMware vCenter Server, vMotion

 • มีความรู้เกี่ยวกับ UNIX, Linux and Microsoft Windows 2003/2008/2008R2 Server, Domain Controller, Active Directory Service, Group Policy, DNS, DHCP

 • สามารถแก้ปัญหา บำรุงรักษา และมีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Windows 2000,2003 and 2008, Linux, UNIX

 • มีความรู้เรื่อง LAN รวมถึง Wireless Network, Internet, Firewall, VPN, Anti-Virus, network infrastructure

 •  มีทักษะในการจัดการระบบ Network เช่น router, switch, firewall config หากมีทักษะด้าน TCP/IP, WAN, LAN, WLAN จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี

 • มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 • มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน

✉️  hr@cybertron.co.th