เมนู

CYBER W.A.R. ระบบจำลองยุทธ์ด้านไซเบอร์

รับการพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างรวดเร็ว

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในยุคที่เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนภัยคุกคามให้โจมตีในมิติไซเบอร์มากขึ้นเรื่อย ๆ ที่สำคัญ ภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมโจมตีระบบขององค์กรที่เป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศ เช่น กองทัพ ไฟฟ้า การประปา พลังงาน ธนาคาร และอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างรวดเร็ว จึงต้องพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้อยู่เสมอ

ระบบจำลองยุทธ์ด้านไซเบอร์ เป็นแนวคิดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการพัฒนาบุคลากรด้านไซเบอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบจำลองยุทธ์
ที่มีคุณสมบัติพร้อมในการฝึกทุก ๆ ด้าน คือ การบุกรุก การตั้งรับ กระบวนการทางกฎหมาย การตรวจสอบความปลอดภัย ความสามารถในการคิดและเรียนรู้ โดยการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจำลองปัญหาสำหรับการฝึกปฏิบัติได้ และสามารถจัดการแข่งขันได้ง่าย พร้อมทั้งสามารถวัดผลการฝึกได้เป็นระยะ ซึ่งมีระบบการให้คะแนนที่ยืดหยุ่นได้ สามารถปรับได้ตามความต้องการ สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรอบการทำงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบจำลองยุทธ์ด้านไซเบอร์

แพลตฟอร์มการฝึกอบรมความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ล้ำสมัยของไซเบอร์ตรอน สร้างขึ้นเพื่อสาธิตการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในชีวิตจริงภายในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ครอบคลุมทุกแง่มุมของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น การโจมตี การป้องกัน การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล และการตรวจสอบ ให้การพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างรวดเร็วโดยให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับสถานการณ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แท้จริง

แต่ละสถานการณ์ได้รับการปรับแต่งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเราซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และสร้างจากช่องโหว่ในชีวิตจริงและเป็นปัจจุบัน ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบด้านบุคลากรของลูกค้า

Cyber W.A.R for Simulation System

ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามจำลองยุทธ์สำหรับสงครามไซเบอร์ หรือสงครามของแฮ็กเกอร์ผู้ซึ่งเป็นภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์และผู้ถูกคุกคาม เปรียบเสมือนฝ่ายรุกและฝ่ายรับระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ คือแนวทางใหม่สำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางไซเบอร์ ที่พร้อมสำหรับเผชิญกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยการใช้แบบฝึกหัดป้องกันภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติ
เข้าด้วยกัน ถือเป็นการฝึกบุคลากรด้วยเวลาจำกัดเพื่อ ให้เกิดเป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลให้ข้อมูล
ที่สำคัญถูกจารกรรมและระบบการสั่งงานต่าง ๆ ถูกทำลายจากผู้คุกคาม

ระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามจำลองยุทธ์สำหรับสงครามไซเบอร์ หรือสงครามของแฮ็กเกอร์ผู้ซึ่งเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์และผู้ถูกคุกคาม เปรียบเสมือนฝ่ายรุกและฝ่ายรับระบบจำลองยุทธ์ทางไซเบอร์ คือแนวทางใหม่สำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางไซเบอร์ ที่พร้อมสำหรับเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ด้วยการใช้แบบฝึกหัดป้องกันภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน ถือเป็นการฝึกบุคลากรด้วยเวลาจำกัดเพื่อ ให้เกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลให้ข้อมูลที่สำคัญถูกจารกรรมและระบบการสั่งงานต่าง ๆ ถูกทำลายจากผู้คุกคาม

“ง่าย ใช้งานง่าย และเรียบง่าย”

วัดได้
ทักษะของผู้ใช้ทุกคนสามารถวัดและอ้างอิงถึงระดับเทียบเท่าของใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โซลูชั่นระดับพรีเมี่ยมแห่งเอเชีย
โซลูชั่น Cyber Range เดียวที่สร้าง จัดการ และตรวจสอบโดยทีมงานประเทศไทย

ง่ายและใช้งานง่าย
สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยมีการปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ต่างๆ

พร้อมแข่งขัน
พร้อมกับรูปแบบ Cyber Defense Exercise (CDX) สำหรับการแข่งขันแบบทีม

ปรับแต่งได้
สถานการณ์จำลองสามารถปรับแต่งให้เข้ากับชุดทักษะและบทบาทงานของผู้ใช้ได้

ตรวจสอบอย่างเต็มที่
สามารถตรวจสอบการกระทำและความคืบหน้าของผู้ใช้ทุกคนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด

วัดได้
ทักษะของผู้ใช้ทุกคนสามารถวัดและอ้างอิงถึงระดับเทียบเท่าของใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โซลูชั่นระดับพรีเมี่ยมแห่งเอเชีย
โซลูชั่น Cyber Range เดียวที่สร้าง จัดการ และตรวจสอบโดยทีมงานประเทศไทย

ง่ายและใช้งานง่าย
สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัยมีการปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ต่างๆ

พร้อมแข่งขัน
พร้อมกับรูปแบบ Cyber Defense Exercise (CDX) สำหรับการแข่งขันแบบทีม

ปรับแต่งได้
สถานการณ์จำลองสามารถปรับแต่งให้เข้ากับชุดทักษะและบทบาทงานของผู้ใช้ได้

ตรวจสอบอย่างเต็มที่
สามารถตรวจสอบการกระทำและความคืบหน้าของผู้ใช้ทุกคนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้สูงสุด

“โซลูชั่น Cyber Range เดียวที่สร้าง จัดการ และตรวจสอบโดยทีมประเทศไทย”

ระบบสามารถจำลองแพลตฟอร์ม Windows, Linux และ Network Devices ให้ความสามารถในการครอบคลุมสภาพแวดล้อมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เกือบทุกชนิด

ความก้าวหน้าและทักษะของผู้ใช้จะได้รับการวิเคราะห์และวัดปริมาณจนถึงระดับการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์มาตรฐาน

แพลตฟอร์มนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและดำเนินการทดสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากในการตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่าย ยังผสานรวมกับผู้ช่วยในตัวซึ่งจะแนะนำพวกเขาผ่านแต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้และบรรลุการพัฒนาความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง

โซลูชั่นระดับพรีเมี่ยมของประเทศไทย ที่ ไซเบอร์ตรอน เท่านั้น

ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อจำลองโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมเครือข่ายทั้งหมด เช่น ไฟร์วอลล์และสวิตช์เครือข่าย มอบความสมจริงและความยืดหยุ่นอีกระดับให้กับสถานการณ์

ทุกด้านของทักษะและความก้าวหน้าของผู้ใช้จะได้รับการประเมิน ซึ่งจะให้ภาพรวมของความสามารถในปัจจุบันและต่อเนื่องของผู้ใช้

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ฝึกสอน ระบบจะติดตั้งผู้ช่วยเพื่อแนะนำพวกเขาตลอดขั้นตอนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงในการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์