เมนู

SOC Manager SOC Manager

ผู้จัดการศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยไซเบอร์    (SOC Manager)

chief-analyst-holding-meeting-presentation-team-economists-manager-showing-digital-interactive-whiteboard-with-growth-analysis-charts-statistics-data-diverse-people-working-broadroom

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ตามข้อตกลงกับลูกค้าตามนโยบาย SLA/OLA อย่างเคร่งครัด

 • สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง การตอบสนองเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน SOC

 • พัฒนา ดำเนินการ และทบทวนกระบวนการของ SOC ตามนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนสากล

 • พัฒนาบริหารจัดการทีม SOC

 • สามารถวางแผน และดำเนินการตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงได้

 • พัฒนาเอกสารการให้บริการลูกค้าประจำวัน และการให้บริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุด 24 ชั่วโมง 365 วัน

 • บริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ให้กับหน่วยงานลูกค้าได้

 • พัฒนาและบริหารจัดการ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กับลูกค้าได้

คุณสมบัติ

 •  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

 • จบปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางความมั่นคงปลอดภัยเช่น SIEM, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, VA Tools

 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเหตุไม่พึงประสงค์ และการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO27001:2018 ISO2000 ITIL, NIST CSF

 • มีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน COBIT, PCI-DSS, HIPPA หรือมีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น CISSP, GCIA, GCIH, PMP CASP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถทำงานนอกเวลา และทำงานในวันหยุดได้

 • มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 • มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน

 • สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี

✉️  hr@cybertron.co.th