เมนู

ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ  ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ 

ที่ปรึกษา/ ผู้ตรวจสอบ ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

financial-auditor

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานตรวจสอบ และให้คำปรึกษาโครงสร้างระบบเครือข่าย และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสารสนเทศ

 • งานตรวจสอบ และให้คำแนะนำ นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสารสนเทศ

 • งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไป (IT General Control)

 • งานตรวจสอบการควบคุมระบบงาน (IT Application Control)

 • งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

 • งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 • งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถใช้ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี

 • สามารถทำงานนอกเวลา และทำงานในวันหยุดได้

 • มีทักษะในการประเมิน ประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้

 • มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 • มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนองาน บุคลิกภาพดี มีใจรักการบริการ ขยันและทุ่มเทในการทำงาน

 • หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/EC27001:2018, COBIT, PCI-DSS, HIPPA, NIST CSF จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากมีประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการบริหารโครงการ เช่น CISSP, CISA, CISM จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

✉️  hr@cybertron.co.th