เมนู

Accounting Accounting

เจ้าหน้าที่ธุรการ / การเงิน / บัญชี

business-man-counting-dollar-banknote-online-business-concept

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี

 • ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร

 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภง.30, ภง.36 , ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.50 สปส.10-1

 • ทำบัญชีทรัพย์สิน ดูแล และบันทึกบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของกิจการ, ทำรายงานทรัพย์สิน, บันทึกตัดค่าเสื่อมราคา เป็นต้น

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

 • บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

 • ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

 • จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 • ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท

 • ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ทำบัญชีเจ้าหนี้ ทำบัญชีลูกหนี้

 • จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

 • ประสานงาน ติดตามลูกค้า และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 • สามารถใช้โปรแกรม Office365 และโปรแกรมบัญชีได้อย่างคล่องแคล่ว

 • มีความรู้ด้านภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความรู้พื้นฐานทางบัญชี

 • ทำงานเชิงรุก สามารถคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ขยัน อดทนต่องานหนัก

✉️  hr@cybertron.co.th